İnsan Kaynakları Uzmanlığı Eğitimi (Meb Sertifikalı)

İnsan Kaynakları Uzmanlığı Eğitimi (Meb Sertifikalı)

 ***Eğitimimiz bireysel grup talepleri için  Ankara'da yüzyüze eğitim olarak verilmektedir. Özel birebir eğitim talepleriniz veya şirket için eğitim taleplerinize göre uzaktan Canlı Eğitim alarak da eğitimden faydalanabilirsiniz.

 

 Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin bugünün ve geleceğin dünyasında fark yaratacak olan, insandır. Dünya devi olan işletmelere baktığımızda insana yaptıkları yatırımın, insana verdikleri değerin büyüklüğünü görüyoruz. İnsan Kaynakları Yönetimi; en doğru personellerin seçilmesini, var olan personeller için en verimli ve adil ortam yaratılmasını, performans değerlendirmesi yaparak en doğru ücretlendirmeyi belirlemeyi, personellerinin doğru zamanda doğru eğitimler almasını sağlayarak hem işletmenin hem de çalışanın mutluluğunu amaçlar.
Global Kariyer olarak bu en önemli hizmet sektörüne İnsan Kaynakları Uzmanları yetiştirmeyi, mutlu işveren ve çalışanlar yaratmayı hedefleyerek birbirinden değerli eğitmenlerimizin sizler için hazırladığı eğitim programımızı sizlere sunuyoruz.

Eğitim Detayları

  • Katılımcılarımız Eğitim sonunda Milli Eğitim Bakanlığı ile ortak düzenlenen sınava dahil olup MEB ONAYLI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Sertifikası alacaklardır.
  • Katılımcılarımıza eğitim başında ücretsiz İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ kitabı hediye edilecektir.

Eğitim İçeriği: 

Eğitim Süresi: 13 Hafta

Modül 1: İnsan Kaynakları Yönetimine Genel Bakış
İşletmenin-Kurumun fonksiyonları
İnsan Kaynaklarının Kurum İçindeki Yeri ve Önemi
Stratejik Yönetim Sistemi ve İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi
Personel Yönetiminde İnsan Kaynaklarına Geçiş
İnsan Kaynaklarının alt Fonksiyonları
Stratejik İnsan Kaynakları Planlaması
Sektör Yöneticiler eşliğinde Atölye çalışması

Modül 2 : İnsan Kaynakları Yönetiminde İş Analizi ve Görev Tanımı Oluşturma
Süreç yönetimi,
Süreçlerin sınıflandırılması,
İnsan kaynakları yönetiminde süreçlerin değerlendirilmesi,
İş analizi nedir?
İş analizinin yöntemleri
İş analizi sırasında toplanacak veriler,
İş analizinde bilgi toplama yöntemleri,
Görev tanımı nedir?
Görev tanımı oluşturma.
İş analizi ve görev tanımı bize/kuruma ne sağlar,
İş analizi ve görev tanımı ÖRNEK uygulama,
Sektör Yöneticiler eşliğinde Atölye çalışması

Modül 3 : Kurum İçi İletişim / Örgütsel iletişim
İletişim nedir?
İletişim le bağlılık yaratma / Bağlılık yaratma modelimiz,
Bağlılık türleri,
İletişimde mesaj nasıl değişir?
İletişimin aşamaları,
İletişimdeki filtreler ve bariyerleri tanımlama / farkına varma,
Etkili iletişimi tanımlama / Mesajı daha etkin nasıl verebiliriz?
Örgütsel İletişim nedir?
Örgütsel İletişim türleri,
Örgütsel İletişim kanalları,
Örgütsel İletişim araçları,
Örgütlerde İletişimin bozulması ve etkileri,
Sektör Yöneticileri eşliğinde Atölye çalışması

Modül 4: Yetkinlik Bazlı Aday Seçimi ve Personel Yerleştirme
Seçme ve yerleştirme süreci
Doğru mülakatın önemi ve şirketin bütününe etkisi
Mülakat yönetim sisteminin insan kaynakları ve ilgili yönetici ile iletişimi
Personel ihtiyacının oluşturulması
Adayların araştırılması
İş ilanları ve ön değerlendirme
Mülakat çeşitleri
Mülakata hazırlık ve doğru yöntemin seçilmesi
Mülakat sürecinde kullanılabilecek testler
Mülakatın sonuçlandırılması
Mülakatın raporlanması
Sektör Yöneticileri eşliğinde Atölye çalışması

Modül 5: Performans Yönetim Sistemi
Performans yönetimi nedir?
Performans değerlendirmenin amacı,
Performans değerlendirme sisteminin çalışan ve kurum için yararları, sakıncaları,
Performans yönetiminde rol ve sorumluluklar,
Performans yönetimi adımları,
Performans değerlendirme kapsamı,
Geleneksel ve modern değerlendirme yöntemleri,
Değerlendirme kriterlerinin belirlenmesi, uygulanması ve denetimi,
Performans değerlendirme görüşmelerinin yönetimi,
Geri bildirim önemi ve şekli,
İş kanunu hükümleri ışığında performans değerlendirme,
Performans değerlendirme sonuçları nerelerde kullanılır?
Performans değerlendirme sürecinde yapılan hatalar.
Sektör Yöneticileri eşliğinde Atölye çalışması

Modül 6 : Eğitim Yönetimi, Kariyer Planlama
Eğitim Yönetimi, Kariyer Planlama
Kurumsal yetkinliklerin belirlenmesi ve tanımlanması
Pozisyon-yetkinlik matrisi
Eğitim İhtiyaçlarının kaynakları
Performans Yönetimi ve kariyer planlama ile ilişkileri
İhtiyaçların birleştirilmesi
Piyasa araştırması
Takvim oluşturma ve bütçeleme
Eğitim etkinliği ölçme ve değerlendirme
Sektör Yöneticileri eşliğinde Atölye çalışması

Modül 7 : Personel ve Özlük İşleri
İş Sözleşmeleri - İbranameler
İş sözleşmelerinin sona ermesi Haklı ve Geçerli Fesihler ( 25. Md fesihleri)
Personel özlük işleri uzmanı görev ve sorumlulukları
Ücretlendirme Ana İlkeler: İç dengenin Korunması, Piyasa Koşullarına uygunluk
Ücret Türleri: Baz(Kök Ücret),Özendirici Ücretler
İş Kanunu, Asgari Ücretler - 20 Günlük hak düşürücü süre
İcralık ve Nafaka ödeyen İşçiler, yazışma ve sorumluklar
Engelli Teşvikleri, 5 Puanlık Teşvikler

Modül 8 : Personel ve Özlük İşleri - Atölye Çalışması
Personel Özlük Dosyasının içeriği ve İncelenmesi
İş davası süreçlerinin dosyalar üzerinden incelenmesi yorumlanması
Tutanak ve İhtarların Düzenlenmesi,
Yıllık izinlerin formlarının düzenlenmesi,
Sigorta işe giriş, Sigortalı İşten Çıkış, Prim Bildirgeleri, SGK Prim oranları, e - bildirge İşlemleri

Modül 9 : Ücretlendirme ve Bordrolama
Bordronun işverene maliyeti Hesaplama
Hesap makinesi ile Kıdem Tazminatı, İhbar Tazminatı Hesaplamaları ve İş Kanunundaki yeri
Puantaj tablolarının hazırlanması, çeşitleri ve incelenmesi
Gelir vergisi dilimleri
Aile geçim indirimi hesaplamaları
SGK İşçi işveren prim oranları,
SGK Tavan ve taban, kıdem tazminatı tavan ve taban uygulamaları,

Modül 10 : Zirve- Bordrolama
Ücret bordro paremetrelerinin girilmesi
İşçi girişlerinin programa işlenmesi,
İşçi ücretlerinin programa girilmesi
Puantaj girişi ile bordro Hesaplama,
İşçi çıkışlarının program üzerinden yapılması

Modül 11 : İş Hukuku
İş Hukukuna Yön Veren İlkeler
İş Hukukunun Temel Kavramları.
İş Kanunu’nun Uygulama Alanı.
İş Sözleşmesi Türleri.
İş Sözleşmesinde Tarafların Borçları.
İş Güvencesi.
İş Sözleşmesinin Sona Ermesi.
Feshe Karşı Yargı Yolu.
Hizmet Akdinin Feshinin Sonuçları.
İşin Düzenlenmesi.
İş Sağlığı Ve Güvenliği.
Uygulamada Karşılaşabilecek Sorunların Ve Emsal Yargıtay Kararlarının değerlendirilmesi
İdari Para Cezaları.
Sektör Yöneticileri eşliğinde Atölye çalışması

Modül 12 : Endüstriyel İlişkiler (Sendikalar)
Sendikalar Hukuku:
Sendikanın Tanımı Ve Unsurları.
Sendika Özgürlüğü.
Sendikal Özgürlüklerin Korunması.
Sendikaların Gelirleri Ve Faaliyetleri.
Toplu İş Sözleşmeleri
Toplu İş Sözleşmesi Özerkliği Ve Hakkı.
Toplu İş Sözleşmesinin Tanımı Ve İçeriği.
Toplu İş Sözleşmesi Türleri Ve Yapılması.
Toplu İş Sözleşmesinden Yararlanma.
Toplu İş Uyuşmazlıkları.
Sektör Yöneticileri eşliğinde Atölye çalışması

Modül 13: İş Sağlığı ve Güvenliği
İş Sağlığı ve Güvenliği Kavramları/Yasal Mevzuat
Risk Değerlendirmesi
Tehlikelerin Belirlenmesi
Kontrol ve Önlemler
Sektör Yöneticileri eşliğinde Atölye çalışması

Modül 14 : Çalışan Bağlılığı ve Motivasyon Yönetimi
Fiziksel Bağlılık
Duygusal Bağlılık
Demotive Çalışan Semptomları
Başlıca Motivasyon Teorileri
3 İhtiyaç Teorisi- David Mc Clelland
Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi
Beklenti Teorisi- Vroom
Eşitlik Teorisi- Adams
Çalışan Motivasyonu İçin Gereken Temel Liderlik Özellikler
Fark Edilme İhtiyacını Anlamak
Rol Model Olmak
Çalışanı Geliştirmek
Etkili Delegasyon
Motivasyon Stratejisi Belirlerken,
Temel İşyeri Koşulları
Kuşak Farkları
Kişilik Farkları
Sektör Yöneticileri eşliğinde Atölye çalışması

Modül 15 : İnsan Kaynakları Yönetiminde Koçluk ve Mentorluk
Yönetici Koçu Nedir
Koçlukta Engeller Nedir
Kendini tanımak
Koçluk Becerilerini Geliştirmek
Koçluk yapacak kişilerin özellikleri
Dinleme, anlama, sorular sorma, geri bildirim, doğru beden dili ve iletişim, öfke kontrolü, sabır, irade, kendini ifade etme yeteneğini geliştirmek
Gizlilik
Koçluk Süreci ve Koçluk Modelimiz
Uygulama aşamasına geçiş
Koçluk Görüşmeleri Nasıl Yapılmalıdır
Koçluk İlkeleri ve sınırları
SWOT Analizi
Hedef Analizi-SMART
Kurumsal Dinamitler
Kurum Çarkı
Performans Gelişiminde Koçluk
Liderlik Çeşitleri ve koçluk
Zorluklarla Başa Çıkma
Süreklilik için ne yapmalıyız
Faydaları Nelerdir, Nasıl Ölçülmelidir
Haftalık, Aylık Raporlama Sistemi
Mentorluk nedir, ne değildir
Koçluk Mentorluğun temel farkları
Mentorlerin seçim süreci
Mentorluğun İş Planlarına ve süreçlerine dahil edilmesi
Kişilerin yapılandırılması
Hikayeleme yöntemi
Koçluk mu, Mentorluk mu
Şirketlerin yapısına Hangisi daha uygun, Performans düzeyinde ve seviyede nasıl karar verilmeli.
Mentorluk Nasıl uygulanır,
Mentorluk süreci ve Mentorluk Modelimiz
Koçluk ve Mentorluğun Performans Değerlendirmesi, Kariyer Planlaması, Ücret Yönetimi ve Eğitim ile etkileşimi
Sonuçların Ölçülmesi ve raporlanması

Modül 16: Excel Uygulamaları
Temel matematiksel işlemler : Sum (Topla), Average (Ortalama), Sumif (Etopla)
Yüzde, Oran orantı işlemleri
Mantıksal Formüller : İf (Eğer), And (Ve), Or (Yada)
İstatistiksel Formüller : Countif (Eğersay), Countifs (Çokeğersay), Averageİf (Eğerortalama), Vlookup (Düşeyara)

 

Eğitime hemen başvurmak için, formu doldurun, sizinle iletişime geçelim

İletişim Bilgilerimiz

  • GLOBAL BİLİŞİM KARİYER
  • Tel 1: 0 312 430 88 16
  • Tel 2: 0 312 430 88 18
  • Tel 3: 0 312 435 97 97
  • E-Posta: info@globalbilisimkariyer.com
  • Adres: Mithatpaşa Cd. No:37/2 Kızılay - ANKARA